نام: میثم
نام خانوادگی: باقریان
سمت: مسئول فرهنگی، ورزشی و اردویی
بیوگرافی
نام: حسینعلی
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: سایر پرسنل
نام: سعید
نام خانوادگی: ترک
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: جباری نژاد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: خوشقدم
سمت: حسابدار
نام: سیدصالح
نام خانوادگی: شبیری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: احمد
نام خانوادگی: شیری وثیق
سمت: مشاور
نام: حمید
نام خانوادگی: صادقی خطیبایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمید
نام خانوادگی: صادقی خطیبایی
سمت: مشاور
نام: سیدنورالدین
نام خانوادگی: فاضل زاده
سمت: معاون پرورشی
نام: حسن
نام خانوادگی: فرشچیان
سمت: امور اداری
نام: علی
نام خانوادگی: قاسمي
سمت: معاون آموزشی
نام: سید حسن
نام خانوادگی: هادی
سمت: معاون انضباطی
نام: عباس
نام خانوادگی: گودرزی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه