پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13 14
شنبه                  
07:45 تا 09:15
ریاضی1
 
09:25 تا 10:55
قرآن
 
11:05 تا 12:35
نگارش1
                                                       
یکشنبه                  
07:45 تا 09:15
فیزیک1
 
09:25 تا 10:55
زیست شناسی1
 
11:05 تا 12:35
فارسی1
                                                       
دوشنبه                  
07:45 تا 09:15
شیمی1
 
09:25 تا 10:55
تعليمات ديني1
 
11:05 تا 12:35
تفكر و سواد رسانه ای
                         
13:45 تا 14:30
آمادگی دفاعی
         
سه شنبه                  
07:45 تا 09:15
عربی1
 
09:25 تا 10:55
فیزیک1
 
11:05 تا 11:50
زیست شناسی1
                         
13:00 تا 13:45
ریاضی1
                           
چهارشنبه                  
07:45 تا 09:15
شیمی1
 
09:25 تا 10:55
ریاضی1
 
11:05 تا 12:35
تربیت بدنی1
       
13:00 تا 14:30
جغرافیای عمومی و استان شناسی
         
پنج شنبه                                                          
09:25 تا 10:55
زبان خارجی1
 
11:05 تا 11:50
آمادگی دفاعی
11:50 تا 12:35
زبان خارجی1
                                                       
جمعه