پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13
شنبه                                                              
09:35 تا 10:15
رياضي 1
                   
11:10 تا 11:55
زيست شناسي 1
                                               
یکشنبه                    
07:50 تا 09:20
فارسي
   
09:35 تا 10:15
تفكر و سوادرسانه اي
                   
11:10 تا 11:55
تعليمات ديني1
                                               
دوشنبه                    
07:50 تا 09:20
عربي
   
09:35 تا 10:15
شيمي 1
                   
11:10 تا 11:55
فيزيك 1
                                               
سه شنبه                    
07:50 تا 09:20
نگارش
   
09:35 تا 10:15
زبان انگليسي
                   
11:10 تا 11:55
زبان انگليسي
11:55 تا 12:35
آمادگي دفاعي
       
13:00 تا 13:45
آمادگي دفاعي
   
چهارشنبه                    
07:50 تا 09:20
زيست شناسي 1
   
09:35 تا 10:15
شيمي 1
                   
11:10 تا 11:55
رياضي 1
                       
13:00 تا 13:45
تربيت بدني
   
پنج شنبه                    
07:50 تا 09:20
فيزيك 1
                                         
11:10 تا 11:55
جغرافيا
                                               
جمعه